• HOME
  • 창작의 향기
  • 창작의 향기

 (운영자 : 최정신,조경희,허영숙)

   ☞ 舊. 창작시  ♨ 맞춤법검사기

 

미등단 작가가 글을 올리는 공간입니다(등단작가도 가능)
▷모든 저작권은 글쓴이에게 있습니다. 무단인용이나 표절금합니다
▷시스템 오류에 대비해 게시물은 따로 보관해두시기 바랍니다
1일 1편 만 올려주시기 바라며, 초중고생 등 청소년은 청소년방을 이용해 주세요
※타인에 대한 비방,욕설, 시가 아닌 개인의 의견, 특정종교에 편향된 글은 삼가바랍니다

 
작성일 : 18-03-05 11:04
3월의 시와 이미지의 만남 이벤트
 글쓴이 : 창작시운영자
조회 : 2596  

3월의 <시와 이미지의 만남>이벤트를 진행하고자 합니다

아래에 제시된 이미지를 보고 상상의 날개를 펼쳐보시기 바랍니다

 

진행방식

*행사기간 ( 3/6~3/13)

*이미지를 보고 떠오르는 느낌이나 생각등을 자유롭게 기술 (제목은 자유)

*대상편수 제한 없음 (12편 이내)

*제목앞에 반드시 <'이미지''번호'>를 기재 하시기 바랍니다

*선정된 작품은 이달의 우수작에 예심없이 포함됩니다

(등단작가및 시마을 문학상 대상 수장자의 작품제외)

 

글 올리는 방법

* 게시판 우클릭 금지로 인하여 복사하기가 되지 않습니다

자유게시판에 이미지를 올려두었으니 이미지를 복사한 후

글 위에 붙여넣기를 하시면 됩니다

(또는 번호를 쓰시면 됩니다)

* 복사하여 붙여넣기 방법: 이미지에 화살표를 대고 마우스오른쪽을 클릭 (복사(C)를 누른 후

붙여넣기(P)를 하신 후 그 아래에 글을 쓰시면 됩니다

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

소스보기

<p class="0" style="line-height: 150%; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 굴림; font-size: 9pt">3</span><span style="font-size: 9pt">월의 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 굴림; font-size: 9pt">&lt;</span><span style="font-size: 9pt">시와 이미지의 만남</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 굴림; font-size: 9pt">&gt;</span><span style="font-size: 9pt">이벤트를 진행하고자 합니다</span></p> <p class="0" style="line-height: 150%; margin-bottom: 4pt"><span style="font-size: 9pt">아래에 제시된 이미지를 보고 상상의 날개를 펼쳐보시기 바랍니다</span></p> <p class="0" style="line-height: 150%; margin-bottom: 4pt"> <!--[if !supportEmptyParas]--> &nbsp; <!--[endif]--> <o:p></o:p></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span style="color: #ff0000; letter-spacing: 0pt; font-weight: bold">▶</span><span style="color: #ff0000; font-weight: bold">진행방식</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">*</span><span>행사기간 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">( 3/6~3/13)</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">*</span><span>이미지를 보고 떠오르는 느낌이나 생각등을 자유롭게 기술 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">(</span><span>제목은 자유</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">)</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">*</span><span>대상편수 제한 없음 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">(1</span><span>일 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">2</span><span>편 이내</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">)</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">*</span><span>제목앞에 반드시 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">&lt;'</span><span>이미지</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">'</span><span>와 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">'</span><span>번호</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">'&gt;</span><span>를 기재 하시기 바랍니다</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">*</span><span>선정된 작품은 이달의 우수작에 예심없이 포함됩니다</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">(</span><span>등단작가및 시마을 문학상 대상 수장자의 작품제외</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">)</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="font-family: 함초롬바탕"> </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕">&nbsp; </span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span style="color: #ff0000; letter-spacing: 0pt; font-weight: bold">▶</span><span style="color: #ff0000; font-weight: bold">글 올리는 방법</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="color: #ff0000; letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-weight: bold">* </span><span style="color: #ff0000; font-weight: bold">게시판 우클릭 금지로 인하여 </span><span lang="EN-US" style="color: #ff0000; letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-weight: bold">‘</span><span style="color: #ff0000; font-weight: bold">복사하기</span><span lang="EN-US" style="color: #ff0000; letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-weight: bold">’</span><span style="color: #ff0000; font-weight: bold">가 되지 않습니다</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold">자유게시판에 이미지를 올려두었으니</span><span lang="EN-US" style="font-family: 함초롬바탕"> </span><span style="color: #c75252; font-weight: bold">이미지를 복사한 후 </span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span style="color: #c75252; font-weight: bold">글 위에 붙여넣기를 하시면 됩니다</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="color: #c75252; letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'; font-weight: bold">(</span><span style="color: #c75252; font-weight: bold">또는 번호를 쓰시면 됩니다</span><span lang="EN-US" style="color: #c75252; letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'; font-weight: bold">)</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">* </span><span>복사하여 붙여넣기 방법</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">: </span><span>이미지에 화살표를 대고 마우스오른쪽을 클릭 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">(</span><span>복사</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">(C)</span><span>를 누른 후</span></p> <p class="0" style="text-align: left; margin-bottom: 4pt"><span>붙여넣기</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: '맑은 고딕'">(P)</span><span>를 하신 후 그 아래에 글을 쓰시면 됩니다</span></p> <p class="0" style="margin: 0px"> 1<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_Q3pzCIBq_0c0a01ef5782c1432ad1f6f2c2e8b8db.jpg" /> <br /> 2<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_IovTeG42_1da60a81b5f52bf2c32ba6c90df89dee.jpg" /><br />3<br /><img width="470" height="300" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_KVQR5FWG_1a13e52cbdcb5e241783e7c0f6422ea6.jpg" /><br /> 4<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_Pzf5KLxv_3aa7cbc68f99303d950e5b0288e95b52.jpg" /><br /> 5<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_QvIJos6h_26c105fa846ed5cb92328939af5cbed9.jpg" /><br />6<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_auXTpcdH_47d222ebcf1df22a65851faf2ab5ff3e.jpg" /><br />7<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_OfuViUSq_c1d26dc0f333265c2abc78dace2f2195.jpg" /><br />8<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_A3LcKgyX_b3810510e8e1fa31ae91f66b9f0212cd.jpg" /><br />9<br /><img alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_SEXOcxNb_maspzld.PNG" /><br />10<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_wa8C3nbm_d7dfe017e34dedc807876c018ce49e04.jpg" /><br />11<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_4xZowUnE_fbf6f6f5af7ff2443eb21d2fdc19c282.jpg" /><br />12<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_2eoL3dkH_e96cee7a27b4e60d54836b30b090e0f4.jpg" /><br />13<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_PxHCsYhK_e7ce119b90c99fa429ccb2c13ef20674.jpg" /><br />14<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_8cEpxl0s_7db252afb48e6e2f1e0a3730210643fd.jpg" /><br /> 15<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_Z4JkwqaB_cbb0fcb9f23da4d3f9865728925552d2.jpg" /><br /> 16<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_r6Gwq4SW_c0f91c419f0212862bb1881a87834101.jpg" /><br /> 17<br /><img width="350" height="500" alt="" src="http://www.feelpoem.com/board/data/file/m515/2040574231_203BAE6c_764cc0ad44bd5c601506dbefd0ee70d8.jpg" /><br /> </p>

 
 번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 창작시방 이용 안내 (처음 오시는 분 필독) (2) 창작시운영자 12-26 13138
9408 홍시 사랑 탤로우 20:10 4
9407 돌아온 젊음 신광진 19:52 9
9406 인지능력 비홍님이시다 16:22 22
9405 바람교 도골 15:22 28
9404 어느 가을날 오후 목조주택 15:07 27
9403 이 가을, 어느 시인의 기도 (3) 꿈길따라 15:06 39
9402 말의 그림자 jyeoly 13:48 30
9401 여행 개도령 13:26 21
9400 시인들이 가장 싫어하는 쿠세들로 담은 시 XvntXyndrm 13:11 44
9399 무궁화 은치 12:55 25
9398 가을볕으로 만든 얼굴 힐링 12:23 28
9397 라이너 마리아 릴케 바람예수 12:19 24
9396 오늘도 달은 (2) 프라인 11:44 44
9395 개구멍의 언어 자넘이 10:40 35
9394 北에 대한 애상 (2) 김태운 10:06 40
9393 성가대의 화음 맛살이 09:58 28
9392 사랑에 대하여 10 (5) 소드 09:33 70
9391 동행 페트김 09:02 31
9390 행복한 입 서피랑 07:58 62
9389 오늘도 김상협 07:37 41
9388 투명한 생명체 10년노예 05:35 30
9387 술과 기억 상실증 하루비타민 02:28 42
9386 열아홉 창문바람 00:10 36
9385 삶의 열정 새벽그리움 09-18 45
9384 동식정기(動食停記) 피탄 09-18 33
9383 낙엽 초저온 09-18 58
9382 나름의 꽃 10년노예 09-18 42
9381 가면서,,, 玄沙 09-18 73
9380 손의 말 jyeoly 09-18 41
9379 비인 바다 대최국 09-18 51
9378 고상高翔하다 (1) 잡초인 09-18 81
9377 금해 창문바람 09-18 41
9376 주유소 애환 추영탑 09-18 63
9375 저녁풍경 목동인 09-18 64
9374 가을숲 멋진풍경 09-18 79
9373 바람 부는 밤하늘에 풀섬 09-18 62
9372 사는 일이 그렇지 뭐 (7) 소드 09-18 160
9371 블랭크 시 김태운 09-18 55
9370 사람의 골목 호남정 09-18 60
9369 몇 초를 못 참고 후회한들 맛살이 09-18 58
9368 대륙의 꽃을 꿈꾸다 향기지천명맨 09-18 42
9367 초이스가 죽다. (1) 삼생이 09-18 75
9366 구불구불뒤죽박죽시 XvntXyndrm 09-18 56
9365 으스러져 가는 갈구렁그믐달 아래 뼈가 되는 병이 창궐하니 불편한날 09-18 60
9364 출사표 한양021 09-18 59
9363 모정(母情)을 환불해 주시오 피탄 09-17 56
9362 마음에 내리는 비 신광진 09-17 69
9361 꽃나무의 지혜 새벽그리움 09-17 54
9360 은파의 메아리 (2) 꿈길따라 09-17 118
9359 짧은 호흡 하아늘땅 09-17 51
9358 하늘 (2) 바람예수 09-17 80
9357 나싱그리 09-17 64
9356 소주를 마시며15 목헌 09-17 63
9355 깃발 도골 09-17 64
9354 민속촌 초가지붕 목조주택 09-17 48
9353 열일곱 창문바람 09-17 63
9352 천 년 전부터 기다려왔소 불편한날 09-17 81
9351 이 가을 속에는 피라냐가 헤엄친다 (1) 소드 09-17 148
9350 쭈꾸미 낚시 페트김 09-17 51
9349 홧술 (3) 김태운 09-17 94
9348 추수하는 날 풀섬 09-17 47
9347 액정 속을 눈길이 (4) 정석촌 09-17 115
9346 별의별 최경순s 09-17 78
9345 오늘 아침 향기지천명맨 09-17 61
9344 황폐함 9 tang 09-17 33
9343 마감 없는 저 별 (1) 호남정 09-17 80
9342 운명처럼 새벽그리움 09-16 73
9341 가을밤 목조주택 09-16 63
9340 소리없이비가내렸다 jyeoly 09-16 70
9339 그리운 아버지 네클 09-16 51
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

select count(*) as cnt from g4_login where lo_ip = '54.80.219.236'

145 : Table './feelpoem/g4_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /board/bbs/board.php